Lietuvoje – raganų medžioklės pradžia

Autorius: Žilvinas Razminas Šaltinis: http://ltnacionalistas.wordpre... 2014-10-10 09:41:22, skaitė 6422, komentavo 1

Lietuvoje – raganų medžioklės pradžia

Jau kuris laikas kaip Lietuva atsiduria itin nepalankioje padėtyje tarp Rytų ir Vakarų, kurių tarpusavio ekonominis ir geopolitinis konfliktas, ypač turint omenyje pastarųjų metų Ukrainos ir Donbaso įvykius, tik aštrėja, o, kai kurių manymų, potencialiai gali išsivystyti ir į atviro pobūdžio karą.

Faktiškai būdama ne realiai nepriklausoma valstybe, o tik Vašingtono-Briuselio ašies (NATO ir ES) zonoje esantis satelitas ir, tuo pačiu, stovėdama ant savotiškos „fronto linijos“, mūsų šalis iš esmės sudaro tikrų tikriausią buferinę zoną galimo NATO imperialistinio karo su Rusija atveju; t. y. jei „demokratijos“ ir „laisvės“ gynėjai vis dėlto nuspręstų pradėti savo (ne) šventąjį karą prieš Rusiją, tai šalys kaip Lietuva turėtų atlikti gyvo skydo Vakarų Europai funkciją.

Tiek Lietuva, tiek ir likusi Europa patiria faktinę Jungtinių Valstijų imperialistų karinių pajėgų okupaciją ir yra virtusi tik jų marionete.

Nepaisant vykstančios ir vis stiprėjančios valdžios ir valdančiosios klasės remiamos karo propagandos ir tarptautinės nesantaikos kurstymo, Lietuvoje vis dėlto yra, palyginus, nemažai blaivaus proto ir geros valios politinių aktyvistų bei visuomeninkų, tvirtai pasisakančių prieš pseudo-patriotiniais lozungais ir isterija teisinamą karą, kuris Rytų ir Vidurio Europos regionams atneštų tik pragaištį ir pasitarnautų vien tik stambiojo Vakarų kapitalo interesams.

Bet kas, drįstantis kad ir mažiausiai paprieštarauti Lietuvos kišimui į galimo Trečio pasaulinio karo verpetus, o taip pat ir užsienio valstybių karinių pajėgų dislokavimui mūsų šalyje (NATO bazėms), ar tiesiog pasakyti tiesą, jog esame paversti Vašingtoną pridengiančios buferinės zonos dalimi, iš karto gauna smerkiančią „Rusijos įtakos agento“ etiketę ir tam tikrų sluoksnių akyse virsta kone „valstybės priešu“.

Tokių žmonių tarpe yra tiek Lietuvos rusų visuomeninkas Aleksandras Dolženka, kurį dėl organizuotos humanitarinės pagalbos teikimo Donbaso žmonėms buvo mėginta pavaizduoti (ir net teisiškai persekioti) kaip „terorizmo remėją“, tiek ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, Rolandas Paulauskas, pagarsėjęs savo įdomiu ir informatyviu dokumentiniu filmu „Suprasti Ukrainą“, už kurį iš taip vadinamos „laisvos ir demokratinės“ žiniasklaidos ruporų jis susilaukė ir „Kremliaus propagadininko“ etiketės.


"Civilizuotoji" Vakarų Europa turi gilias kovos su "vidiniu priešu" tradicijas.
16-o amžiaus Jano Liukeno graviūra demonstruoja, kaip šiandieninių humanizatorių ir demokratizatorių protėviai
elgėsi su, jų nuomone, raganavimu užsiimančiais asmenimis

Ne išimtis esame ir mes, nacionaldarbininkai, nuo pat savo veikimo pradžios pasisakę ne už Rusijos ne už Rytų ar Vakarų kapitalo įtaką, o už tautinį socializmą ir Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę, prieš ES ir prieš NATO, kaip agresinę-imperialistinę organizaciją.

Dar tik prasidėjus Euromaidano įvykiams, mes principingai traukėme į dienos šviesą tai, kad šis perversmas ir iš jo išaugusi Kijevo chunta buvo ir yra Vakarų imperializmo įtakos marionetė ir, kad Lietuvos stūmimas į priešakines Jungtinių Valstijų karo mašinos puolimo prieš Rusiją eiles, yra lietuvių tautos varymas į svetimą karą, galintis paversti lietuvius paprasčiausia patrankų mėsa Vakarų dispozicijoje.

Už tokią poziciją ir jos nuoseklų reiškimą legaliu, nesmurtinio pasipriešinimo būdu bei informacinių lapelių, kalbančių apie vidinę Lietuvos padėtį (ir nei vienu žodžiu neužsimanančių apie „blogąją“ Rusiją ar Ukrainos konfliktą!) platinimą, jau ir mes susilaukėme, visų pirma, „demokratinės“ oficiozinės-buržuazinės žiniasklaidos isterijos, o dabar jau ir užuominų apie galimai prasidėsiančias represijas, kurias būtų mėginama pridengti „teisėtumo“ ar net „valstybės interesų gynimo“ šydu.

Vakarų imperializmo marionetės funkciją atliekanti vietinė valdžia yra stipriai suinteresuota pristatyti save kaip „kovotoją prieš terorizmą“ tokių „laisvės ir demokratijos“ korifėjų, kaip JAV imperializmo veido, Barako Obamos, akyse, nepaisant to, kad Lietuvoje jokio „iš apačios į viršų“ veikiančio terorizmo neegzistuoja, o visas šalyje veikiančių antiglobalistinių, anti-imperialistinių aktyvistų bei judėjimų spektras yra nesmurtinio visuomeninio ar politinio pobūdžio.

Kad ir nemalonus, bet neatmestinas variantas, kad valdantieji, kartu su jų rankose esančiais valstybiniais represijos organais, gali imtis priemonių sukurpti fiktyvias bylas, iškelti melagingus ir su tikrove nieko bendro neturinčius kaltinimus prieš jiems neįtinkančius asmenis ar grupes, su tikslu tiek sukurti „visuomenės priešus“ (ir viešojoje opinijoje užpildyti neegzistuojančio terorizmo sudaromą spragą), tiek ir pakurstyti dar didesnes rengimosi karui aistras.

Tai būtų jau atviras valdžios teroras prieš alternatyvią poziciją teisėtomis ir nesmurtinėmis formomis reiškiančius aktyvistus, kurių absoliuti dauguma ne tik nėra „Rusijos įtakos agentai“, bet nuoširdūs Lietuvos (tuo turint omenyje pačią šalį, o ne egzistuojančią marionetinę-kapitalistinę sistemą) ir lietuvių tautos patriotai.

Iš esmės visa tai galėtume pavadinti gūdžius Inkvizicijos laikus primenančios raganų medžioklės pradžia.

Daugelis dabartinių Lietuvos tendencijų – alternatyvios nuomonės skleidėjų sekimas, demonizavimas žiniasklaidos organose, nepagrįsti kaltinimai sąsajomis su „terorizmu“, grasinimai ir ikiteisminiai tyrimai nenustačius jokių realių įstatymų pažeidimų ir viešosios nuomonės rengimas alternatyvią poziciją reiškiančių asmenų bei judėjimų demonizavimu (su kuriuo jau tiesiogiai susiduriame ir mes, nacionaldarbininkai) – visa tai rodo, kad padėtis Lietuvoje gali stipriai pablogėti.

Šito šviesoje, mes, nacionaldarbininkų judėjimas, krepiamės į visus blaivaus proto ir geros valios nepraradusius lietuvius, o taip pat ir į viso pasaulio pažangiuosius žmones, stovinčius teisingos kovos prieš globalizmą ir imperializmą, tautų pavergimą, pažeminimą ir išnaudojimą, eilėse: jei norime išlikti ir nugalėti savo priešininkus, privalome būti drąsūs, vieningi ir solidarūs.

Po vieną tebūsime silpni ir lengvai sulaužomi pirštai, o kartu – vieningas ir tvirtas kumštis.

Lietuvoje raginame visus tautiečius ir bendrapiliečius, visus asmenis ir organizacijas, pasisakančias prieš NATO imperializmą ir lietuvių pavertimą Amerikos patrankų mėsa, prieš žodžio laisvės suvaržymus ir pažeidinėjimus, vienytis į bendrą visuomeninį-protestinį frontą, ginti savo teises nuo savo galiomis piktnaudžiaujančios marionetinės valdžios.

Europoje ir pasaulyje draugiškai, nuoširdžiai ir viltingai kviečiame visų šalių bei tautų žmones, pasisakančius už radikalaus socialinio teisingumo idealus, už tautų laisvę ir nepriklausomybę, už suverenitetą ir pasaulio daugiapoliškumą, prieš globalizmą ir imperializmą, garsiai išreikšti savo solidarumą su lietuvių tauta ir prieš imperialistinį karą kovojančiais mūsų šalies aktyvistais, tame tarpe ir su mumis, nacionaldarbininkais.

Tik garsiai prabilę prieš ne tik mūsų tautos, bet ir likusio pasaulio pavergėjų politiką, tik būdami solidarūs ir palaikydami vieni kitus, galėsime nugalėti.

ŠALIN IMPERIALISTINĮ KARĄ!

UŽ LIETUVOS, EUROPOS IR PASAULIO TAUTŲ LAISVĘ BEI NEPRIKLAUSOMYBĘ!

PRIEŠ AMERIKONIŠKĄ TERORIZMĄ IR TAUTŲ PAVERGIMĄ!

TEGYVUOJA TAUTŲ LAISVĖS KOVA IR SOLIDARUMAS!

- Žilvinas Razminas